DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Aktuell hälsoforskning

Ny forskning med Yamax stegräknare för att avgöra aktivitetsnivå.

11-12 års pojkar har minskat sin fysiska aktivitet med 24% sedan 2000. Förändrade vanor på rast och fritid på grund av användandet av smartphones kan ha påverkat resultatet.

På världskongressen för fysioterapeuter WCPT i Singapore presenterades den 4 maj en unik
13 års time trend studie på svenska barns objektivt uppmätta fysiska aktivitet.

De vid tidigare studier positiva resultaten, med internationellt sett höga värden för svenska
skolbarn håller i sig när de gäller årskurs 2 och flickor i årskurs 5. Men för åk 5 pojkarna 11-12 år gamla ses en 24 procentig nergång. Procent som uppnådde den stegrekommendation som är ekvivalent med att nå 60 minuter minst måttlig- intensiv fysisk aktivitet (för pojkar 15000, för flickor 12000 steg/dag) var högre 2013 för båda könen i åk2. För åk 5 sjönk denna andel från 71-61% hos flickor och från 76 till 20% hos pojkar.

Eftersom studien är välkontrollerad vad gäller deltagande skolor, dess upptagningsområde, skolgårdsmiljö, och barnens fritidsaktiviteter så letade forskarna efter något som påverkat sedan 2008, som påverkar i åk 5 men inte i åk 2 och som påverkar pojkars möjlighet till aktivitet mer än flickors. Genom strukturerade och detaljerade observationer av rastaktiviteter (Kidscape projektet 2013) fann forskarna att användandet av smartphones under rasten absorberade intresse. 100% av pojkarna hade fri tillgång till sina smartphones. Enligt Statens Medieråd var andelen pojkar och flickor i 11-12 års ålder som tillbringade mer än 3 timmar om dan på nätet ca 22 respektive 4%.

Raustorp A, Pagels P, Fröberg A, Boldemann C. Physical activity
decreased by a quarter in the 11-12 year old Swedish boys between 2000
and 2013 but was stable in girls. A smartphone effect?
Acta Paediatr  2015 DOI:10.1111/apa.1302

 

Stegräkning motiverar i Nya Zealand

Allmänläkare i Nya Zealand hat tillfrågats om sin syn på stegräkning för patienter.
Ett antal teman framkom. Stegräknare ses som ett motiverande verktyg. Stegräknare ses också som ett självstyrande verktyg där individer kan sätta mål och nå dessa. Läkare som regelbundet själva använder stegräknare ser fördelen i att direkt kunna visa patienten hur mätaren fungerar. Sammanfattningsvis såg läkarna stegräknaren som ett hjälpfullt verktyg – ett verktyg som kan motivera patienten till ökad fysisk aktivitet och som hjälper patienten att bli medveten om sin fysiska aktivitetsnivå.

General Practioners views on the role of pedometers in health promotion.
Patel A, Kolt GS, Schofield GM, Keogh JW.
J Prime Care Health 2014; 6:152-6

 

Hur många steg är tillräckligt? För Vuxna Nya Globala steg per dag rekommendationer.

Catrine Tudor-Locke, Cora L Craig, Wendy J Brown, Stacy A Clemes, Katrien De Cocker, Billie Giles-Corti, Yoshiro Hatano, Shigeru Inoue, Sandra M Matsudo, Nanette Mutrie, Jean-Michel Oppert, David A Rowe, Michael D Schmidt, Grant M Schofield, John C Spence, Pedro J Teixeira, Mark A Tully and Steven N Blair International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2011, 8:79 doi:10.1186/1479-5868-8-79

Bakgrund Riktlinjer för fysisk aktivitet uttrycks vanligen i Hur länge? Hur ofta? Hur intensivt? Objektiv mätning som använder stegräknare och accelerometer erbjuder helt nya möjligheter att mäta och kommunicera fysisk aktivitet i termer av steg/dag. En rad olika ofta ovetenskapliga steg baserade råd som skiljer sig sinsemellan florerar och speglar allmänhetens stora intresse för råd. Steg baserade rekommendationer ska harmoniera med existerande evidens baserade folkhälsoråd såsom ”mer är bättre än lite” och samtidigt behålla fokus på tid spenderad i måttligt-intesiv fysisk aktivitet (MVPA). Syftet med review artikeln var att uppdatera kunskapen om hur många steg som är tillräckligt och ge steg baserade rekommendationer som överensstämmer med rådande riktlinjer. Studier visar att friska vuxna tar allt mellan 4000-18000 steg/dag. Interventionsstudier visar på en ökning med 2000-2500 steg/dag . Det finns ett starkt samband mellan steg/minut (s.k. cadence) och intensitet och ca 100 steg/min undre gränsen för måttligt-intensiv fysisk aktivitet (MVPA) dvs 30 min x 100 steg/ min ger 3000 steg som då bör tas över de grundsteg som vi vanemässigt tar varje dag. En beräkning av tid som också inkluderar denna vardagsaktivitet ger 7000-11000 steg. En direkt beräkning av 30 min MVPA (dvs. rådande rekommendation) Ackumulerat under dagen är lika med 7000-8000 steg per dag.

De instrument som i studien bedöms vara mest tillförlitliga för mätning av vardagsaktivitet är Yamax SW 200/700, Kenz Lifecorder och NL.

Över 80% av studierna av objektiv mätning i artikeln är utförda på Yamax SW 200/LS2000.

 

Kallings L. Physical activity on prescription : Studies on physical activity level, adherence and cardiovascular risk factors

Kallings L. Physical activity on prescription : Studies on physical activity level, adherence and cardiovascular risk factors. Thesis Karolinska Institutet 2008

Fysisk aktivitet på recept kombinerat med Yamax/KeepWalking LS2000 ökar den fysiska aktivitetsnivån 2-3 ggr i en 6 månaders uppföljningsstudie. Lena Kallings Karolinska Institutet försvarade 5 sept sin avhandling. I två av avhandlingens artiklar har stegräknaren Yamax/KeepWalking LS2000 använts då den (återigen) har visat sig vara mest tillförlitlig på marknaden.

Ur metod delen i avhandlingen " Yamax pedometers were chosen as it has been shown to be the most accurate in brand -to-brand comparisons"

En rask promenad - Hur många steg per minut är det?

En rask promenad - Hur många steg per minut är det? Tudor-Locke C.; Sisson S.B., collova, T.; Lee, S.M.; and Swan, P.D.(2005). Pedometer-determined step-count guidelines for classifying walking intensity in a young ostensibly healthy population. Can. J. Appl. Physiol. 30 [6]: 666-676.

Syftet med studien var att fastställa intensitets kategorier (lätt, måttlig, hård) i antal steg/minut detta för att användas i rekommendationen 30 minuters promenad i minst måttlig intensitet. Metod: 50 friska 18-39 åringar gick på gångband i 3 olika hastigheter med Yamax SW 200 (Keep Walking LS 2000). Steg och syreupptagningsförmåga mättes. Resultat: Steg/minut som ger minst måttlig intensitet är 96 steg/minut eller mer hos men respektive 107 steg eller mer hos kvinnor. Ungefär 100 steg per minut eller ca 3000 steg för en halvtimmes promenad i minst måttlig intensitet

Kommentar: En PW 610 Power Walker stegräknare samlar ihop all rörelse som man utfört i minst 110 steg per minut och man kan direkt avläsa hur många minuter ni varit minst måttligt aktiva.

Using pedometers to increase physical activity and improve health: a systematic review Bravata et al.

Using pedometers to increase physical activity and improve health: a systematic review Bravata et al. Journal of American Medidcal Association 2007; 298: 2296-2304

En meta-analys av 24 studier (8 RCT) visar, att använda stegräknare plus att sätta realistiska mål samt att skriva dagbok (diary) ökar den fysiska aktiviteten med 26,9 % över en 18 veckors period. 2767 individer ingick i studierna, 85 % kvinnor. Förutom ökad fysisk aktivitet sänktes bmi (0.38) och systoliskt blodtryck (3.8 mmHg) signifikant. I majoriteten av studierna används Yamax SW200/700 dvs Keepwalking LS2000/7000.

Kommentar: Använd LS2000 + Stegräknarboken för att sätta realistiska mål och föra dagbok.

SBU: Metoder för att främja fysisk aktivitet (litteraturöversikt)

SBU: Metoder för att främja fysisk aktivitet (litteraturöversikt) [2006-11-27]

Här sammanfattas resultatet av SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) systematiska litteraturöversikt rörande metoder för att främja fysisk aktivitet. Rapporten handlar inte om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa utan om olika metoders förmåga att bidra till ökad fysisk aktivitet.

SBU:s slutsatser:

Rådgivning

  • Rådgivning till patienter i klinisk vardagsmiljö leder till att de ökar sin fysiska aktivitet med 12-50 procent under minst sex månader efter rådgivningstillfället (Evidensstyrka 1).
  • En ökad frekvens och intensitet av rådgivning genom upprepad kontakt under flera månader medför en ytterligare ökad fysisk aktivitetsnivå (Evidensstyrka 3).
  • Rådgivning kompletterad med t ex recept på fysisk aktivitet, dagbok, stegräknare eller informationsbroschyr leder till ytterligare 15-50 procents ökning av den fysiska aktivitetsnivån (Evidensstyrka 3).

Rapportnr: 181 Utgivning: November 2006

International Congress on Physical Activity and Public Health Atlanta USA

International Congress on Physical Activity and Public Health Atlanta USA [2006-04-17]

För 10 år sedan i Atlanta presenterades The Surgeon Generals report on Physical Activity and Health. En sammanställning av forskning om hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa. Då fastslogs de rekommendationer för fysisk aktivitet som gäller än idag.

För att få hälsovinster bör vi dagligen, samla ihop minst 30 minuter, minst måttligt intensiv fysisk aktivitet. En aktivitet som vi kan bedriva i 10 minuters intervaller. (3 x 10 min). Detta motsvarar en halvtimmes rask promenad om dagen.

I april i år samlades forskare för att 10 års jubileum av denna milstolpe. 900 forskare från 44 länder gick igenom det senaste decenniets forskning och ny forskning presenterades.

Stegräknaren (pedometers) passar som hand i handske för att motivera till denna typ av fysisk aktivitet. Modellen SW-200 som är Keep Walkings LS 2000 modell dominerar totalt forskningen och används i de nya rapporter som presenterades.

Få stegräknare håller måttet

Få stegräknare håller måttet [2005-11-28]

Ett examensarbete på Karolinska Institutet har undersökt fem modeller som är vanliga på den svenska marknaden bland annat i sportbutikerna, på apoteket och i stegtävligar för företag.

Man har jämfört dem mot ”Golden Standard-mätaren” SW-200 som i Skandinavien säljs av Keep Walking under namnet LS 2000 / LS7000k.

Jämfört med vår LS2000 så var medelvärdesavvikelsen mellan 14-30 %, undantaget Omron som avvek 5 %.

Ur Svensk Idrottsmedicin 4/05. Källa: Stegräknarprecision i naturlig miljö. Johansson T, Larsson K, Stenport U Karolinska Institutet Sjukgymnastprogrammet.

Rapport från ACMs konferens Walking for Health

Rapport från ACMs konferens Walking for Health [2005-10-25]

Hälsofrämjare och många världsledande forskare var samlade vid ACSM's konferens vid anrika University of Illinois.

I tre dagar redovisades dels forskning om promenadens (walking) hälsoeffekter men också många olika modeller för att påverka människor att bli mer fysiskt aktiva. Problemet i USA är som bekant gigantiskt.

Specifika frågor som rörde mätning med stegräknare och andra rörelsemätare berördes. Keep Walkings modell LS 2000 (SW-200) är den stegräknare som dominerar i forskningen på grund av sin tillförlitlighet.

Svensk forskning om rekommendationer för barn uppmärksammades liksom vikten av att använda tillförlitliga stegräknare.

Att få fram rekommendationer för olika ålders grupper i steg/dag visavi hälsoindikatorer har högsta prioritet.

Ny avhandling om barn och fysisk aktivitet

Ny avhandling om barn och fysisk aktivitet [2005-03-22]

Övervikt och fetma är idag ett globalt hälsoproblem, där övervikt bland barn fått särskilt mycket uppmärksamhet. Fysisk aktivitet är en stor och viktig del av barns viktkontroll och rörelse har också stor betydelse för barns självkänsla.

Anders Raustorp har mätt fysiskt aktivitetsnivå, genom antal steg per dag, hos skolbarn i åldern 7-14 år i sydöstra Sverige, liksom BMI (Body Mass Index) och upplevd fysisk självkänsla. 680 barn fick ha stegmätare på sig under fyra dagar.

Anders Raustorp kunde bland annat se att den stegmängd som behövdes hos flickor för att behålla normalvikt var 12 000 steg per dag och hos pojkar 15 000 steg per dag.

Anders Raustorp utbildar idrottslärare vid Högskolan i Kalmar och disputerade vid Karolinska Institutet.

Evidensbaserad stegräkning - Ny forskning

Evidensbaserad stegräkning - Ny forskning

Grad av fysisk aktivitet mätt med stegräknare (Yamax SW /Keep Walking LS 2000) hade samband med inte bara mindre bukfetma men också med minskade inflammations markörer liksom lägre arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes.

Forskare vid Linköpings Universitet har undersökt effekter av ökad fysisk aktivitet på metabola markörer hos personer med typ II diabetes.

Syfte. Att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet mätt med stegräknare och mätning av fetma, inflammationsmarkörer och arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes.

Metod. 224 personer (103 kvinnor) i åldern 54-66 bar stegräknaren Yamax SW/Keep Walking LS 2000 i tre på varandra följande dagar. Beroende på nivå av fysisk aktivitet klassades de i fyra grupper; <5000 steg/dag, 5000-7499 steg/dag, 7500-9999 steg/dag och > 10000 steg/dag. Lipidnivåer, HbA1c, inflammationsmarkörer C-reaktivt protein och interleukin-6 mättes liksom blodtryck och pulsvågshastighet och vikt och längd.

Resultat. I genomsnitt togs 7683 steg/dag. Personer med högre antal steg/dag hade lägre BMI (28.8 vs. 31.5 kg/m2, P < 0.001), midjeomfång (101.7 vs. 108.0 cm, P < 0.001), lägre nivåer av C-reaktivt protein (1.6 vs. 2.6 mg/l, P = 0.007), lägre nivåer av interleukin-6 (1.9 vs. 3.8 pg ml, P < 0.001) och lägre pulsvågshastighet (10.2 vs. 11.0 m/s, P = 0.009) jämfört med mindre fysiskt aktiva personer.

Sammanfattning. Grad av fysisk aktivitet mätt med stegräknare (Yamax SW /Keep Walking LS2000) hade samband med inte bara mindre bukfetma men också med minskade inflammations markörer liksom lägre arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes.

P. Jennersjö, J. Ludvigsson, T. Länne, F. H. Nystrom, J. Ernerudh och C. J. Östgren. Pedometer-determined physical activity is linked to low systemic inflammation and low arterial stiffness in Type 2 diabetes. Diabet Med 2012. doi: 10.1111/j.1464-5491.2012.03621.x

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare