DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Forskningsreferenser

Här nedan följer ett axplock av internationella vetenskapliga artiklar som alla stöder KeepWalkings världsledande stegräknare.

Diabets forskning     

Evidensbaserad stegräkning - diabetesforskning


Grad av fysisk aktivitet mätt med stegräknare (Yamax SW /Keep Walking LS 2000) hade samband med inte bara mindre bukfetma men också med minskade inflammations markörer liksom lägre arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes.
Forskare vid Linköpings Universitet har undersökt effekter av ökad fysisk aktivitet på metabola markörer hos personer med typ II diabetes.
Syfte. Att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet mätt med stegräknare och mätning av fetma, inflammationsmarkörer och arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes. Metod. 224 personer (103 kvinnor) i åldern 54-66 bar stegräknaren Yamax SW/Keep Walking LS 2000 i tre på varandra följande dagar. Beroende på nivå av fysisk aktivitet klassades de i fyra grupper; <5000 steg/dag, 5000-7499 steg/dag, 7500-9999 steg/dag och > 10000 steg/dag. Lipidnivåer, HbA1c, inflammationsmarkörer C-reaktivt protein och interleukin-6 mättes liksom blodtryck och pulsvågshastighet och vikt och längd. Resultat. I genomsnitt togs 7683 steg/dag. Personer med högre antal steg/dag hade lägre BMI (28.8 vs. 31.5 kg/m2, P < 0.001), midjeomfång (101.7 vs. 108.0 cm, P < 0.001), lägre nivåer av C-reaktivt protein (1.6 vs. 2.6 mg/l, P = 0.007), lägre nivåer av interleukin-6 (1.9 vs. 3.8 pg ml, P < 0.001) och lägre pulsvågshastighet (10.2 vs. 11.0 m/s, P = 0.009) jämfört med mindre fysiskt aktiva personer. Sammanfattning. Grad av fysisk aktivitet mätt med stegräknare (Yamax SW /Keep Walking LS2000) hade samband med inte bara mindre bukfetma men också med minskade inflammations markörer liksom lägre arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes.


P. Jennersjö, J. Ludvigsson, T. Länne, F. H. Nystrom, J. Ernerudh och C. J. Östgren. Pedometer-determined physical activity is linked to low systemic inflammation and low arterial stiffness in Type 2 diabetes. Diabet Med 2012. doi: 10.1111/j.1464-5491.2012.03621.x

 

Fysioterapeuter/sjukgymnaster  testar  

Fysioterapeuter, det nya namnet för sjukgymnaster, har inom ramen för universitetsstudier testat Stegdagboken.se 2014.Genomgående är omdömet mycket gott.Användarvänlighet och gedigen vetenskaplig grund lyfts fram av fysioterapeuterna.Ett utmärkt hjälpmedel vid ordination av fyisk aktivitet på recept.

 

Stegräkning motiverar i Nya Zealand     

Allmänläkare i Nya Zealand hat tillfrågats om sin syn på stegräkning för patienter. Ett antal teman framkom. Stegräknare ses som ett motiverande verktyg. Stegräknare ses också som ett självstyrande verktyg där individer kan sätta mål och nå dessa. Läkare som regelbundet själva använder stegräknare ser fördelen i att direkt kunna visa patienten hur mätaren fungerar. Sammanfattningsvis såg läkarna stegräknaren som ett hjälpfullt verktyg – ett verktyg som kan motivera patienten till ökad fysisk aktivitet och som hjälper patienten att bli medveten om sin fysiska aktivitetsnivå.


General Practioners views on the role of pedometers in health promotion. Patel A, Kolt GS, Schofield GM, Keogh JW. J Prime Care Health 2014; 6:152-6

 

Fysisk aktivitet mildrar funktionsnedsättning     

På 1788 deltagare undersöktes sambandet mellan steg/dag vid baslinjemätning med funktionsnedsättning vid 2 års uppföljning. Varje ytterligare 1000 steg/dag minskade risken att utveckla funktionsnedsättning med 16 till 18 %. Sammanfattningsvis bedömdes 6000 steg/dag preliminärt som en nivå som kan skydda mot utveckling av funktionsnedsättning hos individer med eller som är i riskzonen för knäartros.

Daily walking and the risk of incident functional limitation in knee osteoartritis: an observational study

White DK, Tudor-Locke C, Zhang Y, Fielding R, LaValley M, Felson DT, Gross KD, Nevitt MC, Lewis CE, Torner J, Neogi T.Arthritis Care Res 2014; 66:1328-36

 

Bättre livskvalitet med fysisk aktivitet     

Forskarna undersökte fysisk aktivitet (steg/dag) och dess betydelse för så kallad life satisfaction hos personer med sena effekter av polio. Genomsnittligt antal steg/dag för personer med polio var 6212 med stora, inbördes variationer och huvudsakligen i samband med hushållsarbete. Antal steg/dag hade ett positivt och signifikant samband med så kallad life satisfaction. 

Physical activity in persons with late effects of polio: A descriptive study. Winberg C, Flambjer DB, Carlsson G, Rimmer J, Lexell J. Disabil Health J 2014; 7:302-8

 

Individanpassad behandling med fysisk aktivitet för icke-läkemedelsbehandlade typ 2-diabetiker i Vietnam. Karolinska Institutet

Dohrn IM, Hagströmer M, Hellenius ML, Ståhle A. Gait Speed, Quality of Life, and Sedentary Time are Associated With Steps Per Day in Community-Dwelling Older Adults With Osteoporosis. (2015) J Aging Phys Act   Karolinska Institutet

Jennersjö P1, Ludvigsson J, Länne T, Nystrom FH, Ernerudh J, Östgren CJ. Pedometer-determined physical activity is linked to low systemic inflammation and low arterial stiffness in Type 2 diabetes. (2012) Diabet Med   Linköpings Universitet

Bäck M1, Cider A, Gillström J, Herlitz J. Physical activity in relation to cardiac risk markers in secondary prevention of coronary artery disease. (2013) Int J Cardio Göteborgs Universitet

 

Forskningen visar Stegens betydelse

Att arbeta med stegräkning är det effektivaste sättet att få en mindre aktiv person att varaktigt öka sin fysiska aktivitet.

Heath GW, Parra DC, Samiento OL, Andersen LB, Owen N, Goenka S, Montes F, Brownson RC . Evidence-based intervention in physical activity: lessons from around the world. Lancet 2012;380(9838): 272-81.

 

Lancet skriver om evidens     

Stegräkning i Lancet I en serie artiklar i den välrenommerade vetenskapliga tidsskriften Lancet 2012 belyses de positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet. En av artiklarna ”Evidence based intervention in physical activity: lessons around the world ” granskar strategier för att få människor att öka sin fysiska aktivitet. Arbete med evidens baserad stegräkning har här visat sig ha bäst effekt.

Heath GW, Parra DC, Sarmiento OL, Owen N, Goenka S, Montes F, Brownson RG. ”Evidence based intervention in physical activity: lessons around the world ” Lancet 2012: 380 (938) 272-81

 

Träning på recept används för lite     

Sedan 2007 har det skett en tredubbling av förskrivning av fysisk aktivitet på recept. Det är trots allt otllräckligt, tycker Statens folkhälsoinstitut som gett ut den första läroboken i ämnet. Under 2010 skrevs 49 000 recept ut, att jämföras med knappt en miljon svenskar som rör sig så lite att de tillhör en riskgrupp för ohälsa. -Det är ett stort folkhälsoproblem att ungefär halva befolkningen rör sig för lite. Det innebär stora kostander för både individer och samhället, säger Sarah Wamala, generaldirektör på Statens folkhälsoinstitut, i ett pressmeddelande.

Notis i FriaTidningen 25 februari 2012

 

Cykeln till jobbet - bra för hälsan     

Att gå eller cykla till jobbet kan räcka för att uppnå goda hälsoeffekter. Detta visar en doktorsavhandling om aktiv pendling i Stockholmsområdet, gjord av idrottsforkskaren Erik Stigell vid Örebro Universitet. Världshälsoorganisationen WHO rekomenderar minst 150 minuters måttlig aktivitet per vecka, vilket de flesta som går eller cyklar till jobbet når upp till utan någon extra träning. - Fysiskt aktiv arbetspendling är en motionsform som passar de stora grupper som skyr mer organiserade och intensiva sporter. Det är biligt, blir lätt en vana och är dessutom bra för miljön, säger Erik Stigell.

Notis i FriaTidningen 25 februari 2012

 

Evaluation of a commercially available pedometer used to promote physical activity as part of a national programme.

Evaluation of a commercially available pedometer used to promote physical activity as part of a national programme. Clemes SA, O´Connell S, Rogan LM, Griffiths PL

Abstract som publicerats på Pub Med British Journal of Sports Medicine online maj 2009-06-08

Studien jämförde precisionen på Silva stegräknare som använts i Step O Meter-programmet i England.

I laboratoriemiljö jämgördes steg på Silva stegräknare med de verkliga stegen (räknade för hand). I en free living miljö bar försökspersonerna en stegräknare av typen NL 1000 (som visat sig klara Yamax kriterier) och en Silva samt en accelerometer av typen Actigraph under en dag. Steg som registrerades av Silva och NL1000 jämfördes med Actigraph. Felprocenten jämfördes hos normalvikltiga, överviltiga och hos obesa.

Felprocent hos NL Yamax var 9% och hos Silva 36.3%. Signifikant skillnad i felprocent på Silva befanns förekomma i alla BMI grupper; normalviktiga 21% överviktiga 40% och fetma 59,2%.

Sammanfattning: Silva stegräknare är oacceptabelt inkorrekta för att främja fysisk aktivitet speciellt hos överviktiga och obesa. Stegräknare är ett utmärkt hjälpmedel men användandet av inexakta, icke validerade stegräknare rekommenderas inte eftersom detta riskerar att leda till frustration hos användarna, låg följsamhet till interventionen, ge motsatt effekt och avog inställning till stegräknare som metod och därmed påverkar kommande hälsosatsningar.

Objective monitoring of physical activity in children:considerations for intrument selection

Objective monitoring of physical activity in children:considerations for intrument selection McClain JJ, Tudor-Locke C Journal of Science and Medicine in Sports online dec 2008

En ny amerikansk vetenskaplig artikel gör en genomgång av forskningsläget. Syftet är att ge en vägledning då man väljer stegräknare / accelerometer för att mäta barns fysiska aktivitet. 30 av 34 inkluderade artiklar är utförda av Yamax/ KeepWalking LS 2000/7000. För vuxna är redan tidigare Yamax forskarnas första val.

Vill man veta något om intensiteten i rörelsen används sk piezoelektriska stegräknare ("flytande"kristaller). Av de stegräknare som kan mäta intensiteten i rörelsen lyfter man fram Yamax PowerWalker (dvs Keep Walking PW600)

Physical Activity on Precription. Studies on physical activity level, adherence and cardiovascular risk factors.

Physical Activity on Precription. Studies on physical activity level, adherence and cardiovascular risk factors. Kallings L. Thesis Karolinska Institutet 2008

Avhandlingen har utvärderat effekten av förskrivning av fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept kombinerat med Yamax/KeepWalking LS2000 ökar den fysiska aktivitetsnivån 2-3 ggr i en 6 månaders uppföljningsstudie på äldre överviktiga personer. Lena Kallings Karolinska Institutet försvarade 5 sept sin avhandling. I två av avhandlingens artiklar har stegräknaren Yamax/KeepWalking LS2000 använts då den (återigen) har visat sig vara mest tillförlitlig på marknaden.

Ur metod delen i avhandlingen " Yamax pedometers were chosen as it has been shown to be the most accurate in brand -to-brand comparisons"

BMI referenced cut-points for pedometer determined steps per day in adults.

BMI referenced cut-points for pedometer determined steps per day in adults. Tudor-Locke, Bassett Jr, Rutherford, Ainsworth, Chan, Crocteau, Giles-Corti, Le Masurier, Moreau, Mrozek, Oppert, Raustorp, Strath, Thompson, Whitt-Glover, Wilde, Wojicik. Journal of Physical Activity and Health 2008 [5] Suppl 1. S126-S139.

Den här artikeln ger rekommendationer för hur många steg per dag vuxna bör gå för viktkontrol. Dessa rekommendationer är framtagna på Yamax SW 200/700/ dvs Keep Walking LS 2000/LS7000.

Läs på under Om stegräkning och i Stegräknarboken om hur många Yamaxsteg vuxna bör gå för viktkontroll

Using pedometers to increase physical activity and improve health: a systematic review

Using pedometers to increase physical activity and improve health: a systematic review Bravata et al. Journal of American Medidcal Association 2007; 298: 2296-2304

En meta-analys av 24 studier (8 RCT) visar, att använda stegräknare plus att sätta realistiska mål samt att skriva dagbok (diary) ökar den fysiska aktiviteten med 26,9 % över en 18 veckors period. 2767 individer ingick i studierna, 85 % kvinnor. Förutom ökad fysisk aktivitet sänktes bmi (0.38) och systoliskt blodtryck (3.8 mmHg) signifikant. I majoriteten av studierna används Yamax SW200/700 dvs Keepwalking LS2000/7000.

Köp LS2000 + Stegräknarboken för att sätta realistiska mål och föra dagbok

Evaluation of quality of commercial pedometers

Evaluation of quality of commercial pedometers Tudor-Locke C, Sisson B, Lee SM, Craig CL, Plotnikoff RC, Bauman A. Evaluation of quality of commercial pedometers. Can J public Health 2006; 97 Suppl 1:S10-5, S10-6 Tudor-Locke C, Sisson B, Lee SM, Craig CL, Plotnikoff RC, Bauman A

Den här studien jämförde kvaliten på en vanlig lågpris-stegräknare spridd av Kellog (tillverkad i Kina i likhet med de flesta på den svenska marknaden) med en Yamax SW-200 = KeepWalkings LS 2000 tillverkad i Japan enligt JIS (Japanese Industrial Standards). 53 % av Kellog stegräknarna klarade ett 20 steg test jämfört med 100 % av KeepWalking-mätarna Artikeln sammanfattar att lågprisstegräknare typ Kellog är oacceptabelt inexakta och föreslår följande kvalitetskriterier för stegräknare:

• Sensitivitetströskel (den kraft som behövs för att registrera steg) 0.35 Gs som i SW-200 dvs KeepWalkings LS 2000. • Registrera + 1 steg på ett 20 stegs test (inom 5 % felmarginal) • Registrera + 1 % steg felaktigt vid gång på löpband vid 80 m per minut • Vara inom 10 % av vad kriterie mätaren Yamax SW-200 registrerar vid normal vardagsanvändning

Pedometer determined step count guidelines for classifying intensity in an ostensibly healthy young population

Pedometer determined step count guidelines for classifying intensity in an ostensibly healthy young population Tudor-Locke C, Sisson B, Collova T, Lee s, Swan P. Can J Appl Physiol 2005; 30: 666-676.

Syftet med studien var att fastställa intensitets kategorier (lätt, måttlig, hård) i antal steg/minut detta för att användas i rekommendationen 30 minuters promenad i minst måttlig intensitet.

Metod 50 friska 18-39 åringar gick på gångband i 3 olika hastigheter med Yamax SW 200 (Keep Walking LS 2000). Steg och syreupptagningsförmåga mättes. Resultat: Steg/minut som ger minst måttlig intensitet är 96 steg/minut eller mer hos men respektive 107 steg eller mer hos kvinnor. Ungefär 100 steg per minut eller ca 3000 steg för en halvtimmes promenad i minst måttlig intensitet

En PW 610 Power Walker stegräknare samlar ihop all rörelse som ni utfört i minst 110 steg per minut ochni kan direkt avläsa hur många minuter ni varit minst måttligt aktiva.

BMI-referenced standards for recommended pedometer determined steps/day in children.

BMI-referenced standards for recommended pedometer determined steps/day in children. Tudor-Locke, C, Pangrazi P, Corbin C, Vincent S, Rutherford W, Raustorp A, Tomson M, Cuddihy T. Prev Med 2004; 38: 857-864

Den här artikeln ger rekommendationer för hur många steg barn 6-12 år bör gå för att optimera chansen att stanna i normalvikt. Dessa rekommendationer baserar sig på Yamax SW-200 dvs. KeepWalkings modell LS 2000.

Comparison of pedometer and accelerometer measures of activity of free living physical activity.

Comparison of pedometer and accelerometer measures of activity of free living physical activity. Tudor Locke C, Ainsworth BE, Thompson RW, Matthews CE. Med Sci Sport Exerc 2002a; 34: 2045-2052.

Artikeln visar en mycket god överensstämmelse mellan Yamax SW 200 dvs KeepWalking LS 2000/ LS 7000 och accelerometer när det gäller den totala fysiska aktiviteten mätt under 7 dagars tid.

Pedometer measures of free-living physical activity: comparison of 13 models.

Pedometer measures of free-living physical activity: comparison of 13 models. Schneider PL, Crouter SC, Bassett DJ Jr. Med Sci Sports Exerc 2004; 36: 331-335.

Artikeln visar att Yamax SW-200 dvs KeepWalkings model LS 2000/ LS 7000 var mest precis i stegräkning. Tillförlitligheten mellan räknare av samma modell var exceptionellt hög vad gäller LS 2000/LS 7000

SBU: Metoder för att främja fysisk aktivitet (litteraturöversikt)

SBU: Metoder för att främja fysisk aktivitet (litteraturöversikt) [2006-11-27]

Här sammanfattas resultatet av SBU:s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) systematiska litteraturöversikt rörande metoder för att främja fysisk aktivitet. Rapporten handlar inte om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa utan om olika metoders förmåga att bidra till ökad fysisk aktivitet.

SBU:s slutsatser:

Rådgivning

  • Rådgivning till patienter i klinisk vardagsmiljö leder till att de ökar sin fysiska aktivitet med 12-50 procent under minst sex månader efter rådgivningstillfället (Evidensstyrka 1).
  • En ökad frekvens och intensitet av rådgivning genom upprepad kontakt under flera månader medför en ytterligare ökad fysisk aktivitetsnivå (Evidensstyrka 3).
  • Rådgivning kompletterad med t ex recept på fysisk aktivitet, dagbok, stegräknare eller informationsbroschyr leder till ytterligare 15-50 procents ökning av den fysiska aktivitetsnivån (Evidensstyrka 3).

Rapportnr: 181 Utgivning: November 2006

International Congress on Physical Activity and Public Health Atlanta USA

International Congress on Physical Activity and Public Health Atlanta USA

För 10 år sedan i Atlanta presenterades The Surgeon Generals report on Physical Activity and Health. En sammanställning av forskning om hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa. Då fastslogs de rekommendationer för fysisk aktivitet som gäller än idag.

För att få hälsovinster bör vi dagligen, samla ihop minst 30 minuter, minst måttligt intensiv fysisk aktivitet. En aktivitet som vi kan bedriva i 10 minuters intervaller. (3 x 10 min). Detta motsvarar en halvtimmes rask promenad om dagen.

I april i år samlades forskare för att 10 års jubileum av denna milstolpe. 900 forskare från 44 länder gick igenom det senaste decenniets forskning och ny forskning presenterades.

Stegräknaren (pedometers) passar som hand i handske för att motivera till denna typ av fysisk aktivitet. Modellen SW-200 som är Keep Walkings LS 2000 modell dominerar totalt forskningen och används i de nya rapporter som presenterades.

Få stegräknare håller måttet

Få stegräknare håller måttet [2005-11-28]

Ett examensarbete på Karolinska Institutet har undersökt fem modeller som är vanliga på den svenska marknaden bland annat i sportbutikerna, på apoteket och i olika stegtävlingar för företag.

Man har jämfört dem mot "Golden Standard-mätaren" SW-200 som i Skandinavien säljs av Keep Walking under namnet LS 2000/ LS7000k.

Jämfört med vår LS2000 så var medelvärdesavvikelsen mellan 14- 30 %, undantaget Omron som avvek 5 %.

Ur Svensk Idrottsmedicin 4/05. Källa: Stegräknarprecision i naturlig miljö. Johansson T, Larsson K, Stenport U Karolinska Institutet Sjukgymnastprogrammet.

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare