DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

GDPR

Den 25 maj träder den nya dataskyddslagen, även kallad GDPR, i kraft. General Data Protection Regulation är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder. Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organsiation och teknik.

 För att kunna upprätthålla  vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter. Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot kunder. Dessutom lagras personuppgifter i faktureringssyfte och marknadsföringssyfte.

Personuppgifter som lagras på kundkortet och på order som läggs i butiken. Om ni väljer att få e-postutskick lagras er maoladres i en e-postlista.

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllning av registrarade rättigheter. Evalent som är leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer.

Enligt GDPR har du som äger en personuppgift rätt till information om vad som lagras om dig.

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli raderad ur olika register.
  • Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Du har rätt till att flytta personuppgifter och göra invändningar.
  • Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på datainspektionens hemsida:https//www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsförordningen/

Vid frågor vänligen konkta oss på info@keepwalking.se

 

 

 

 

2018-06-06

Internationellt uppmärksammad studie från Karolinska Institutet

I en studie från Karolinska Institutet mättes fysisk aktivitet med accelerometers på 851 personer. Min/dag i stillasittande, i lätt fysisk aktivitet och i minst måttligt intensiv aktivitet registrerades. Personerna följdes upp efter 15 år, då man kopplade fysisk aktivitetsnivå vid start med risk för dödlighet av; all orsak, av hjärt-kärlsjukdom och av cancer. Studien fastställer det starka omvända orsakssambandet mellan tid spenderad i minst måttlig fysisk aktivitet och dödlighet. Men studie rönte stor internationell uppmärksamhet för att den visade även den lätta fysiska aktivitetens stora skyddande effekt på dödlighet i hjärtkärlsjukdom. Att samla steg ger skydd. Mer är bättre än lite.

Accelerometer-measured sedentary time and physical activity—A 15
year follow-up of mortality in a Swedish population-based cohort
Ing-Mari Dohrn, Michael Sjöström, Lydia Kwak, Pekka Oja, Maria Hagströmer

Journal of Science and Medicine in Sport (in press)

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Ny avhandling om stegräkning

Den 17 juni disputerade Brini Baldursdottir på Sahlgrenska Akademin på en avhandling med titeln:
Physical activity and well-being among adolescents. A public health perspective.

Syftet var att undersöka den effekt en intervention med stegräknare + dagbok har på 15-16 åriga ungdomars fysiska aktivitetsnivå och upplevda sömnkvalitet.
En av studierna undersökte vidare skillnaderna i fysisk aktivitet om Yamax/KeepWalking CW700 stegräknare + dagbok användes i interventionen eller om enbart Yamax/KeepWalking CW700 stegräknare användes.
Resultat: Interventionen var effektiv och ökade såväl den fysiska aktivitetsnivån (effect size 1,4 ) som den upplevda sömnkvaliteten. Den randomiserade kontrollerade studien visade att stegräknare ensamt hade störst effekt jämfört med stegräknare + dagbok.

2017-09-15

Ny Forskningsrapport


Steg-per-dag-nivåer och dess koppling till dödlighet

Volymen på den fysiska aktiviteten är viktig och med stegräkning är
det möjligt att monitorera den totala dagliga aktiviteten. Minimi målet
8000 steg ger betydande hälsovinster och minst 12000 steg är rådet för
viktkontroll för unga vuxna. Denna studie visar på en 46 % riskminskning
av all-cause mortality vid en nivå på 10000 steg per dag.

Ny vetenskaplig artikel:
Objectively measured daily steps and subsequent long term All-cause mortality: The Tasped prospective study.
PLOS ONE DOI:10.1371/journal.pone.0141274 November 4

Dwyer T, Pezic A, Sun C, Cochrane J, Venn A, Srikanth V, Jones G, Shook R, Sui X, Ortaglia A, Blair S, Ponsonby A-L.

Den första studien som publicerat effekter av objektivt mätt fysisk
aktivitet på dödlighet av alla orsaker s.k. all cause mortality under en
tioårs uppföljnings period kom ut i november.

Studien är utförd på tre cohorter från 2000-2005 i Tasmanien Australien
med totalt 2576 vuxna (1350
kvinnor) med en genomsnittlig ålder på 58.8 år vid baseline. Steg per
dag (Yamax SW 200 och Omron) mättes vid baseline och på en subgrupp
utfördes en uppföljande steg per dag mätning 3,7 år senare (Yamax SW
200). 90% av deltagarna följdes till juni 2011 och orsak till dödsfall
som inträffade under mätperioden (n =219) hämtades från
registerutdrag.

Högre antal steg per dag var linjärt associerat med lägre all cause
mortality. Att öka steg per dag från stillasittande till 10000 steg per
dag var kopplat till en 46 % riskminskning för all-cause mortality vid
10 års uppföljning. De som ökade sina dagliga steg under dessa år hade
en betydande minskning i mortalitetsrisk oavsett baseline nivå på antal
dagliga steg.

Studien är den första som kvantifierar mortalitets minskning genom att
använda en objektiv mätning
av fysisk aktivitet i vardagsmiljö i en population utanför lab miljön.
Samma forskargrupp har tidigare visat att steg per dag nivån är omvänt
kopplad till såväl blodtryck som insulinresistens och fetma.

Vi bad Anders Raustorp , docent i sjukgymnastik Göteborgs Universitet och Linnéuniversitetet att kommentera:

En styrka med studien är att den tydligt visar det linjära sambandet
mellan steg per dag och mortalitet alltså på en tydlig dose-respons
effekt. En rejält inaktiv person
som uppnår mindre än 1000 steg per dag och som ändrar livsstil och når
10 000 steg per dag har en 46 % riskminskning, men den som är rejält
inaktiv med mindre är 1000 steg per dag och möter rådet 30 min minst
måttligt intensiv aktivitet dvs. adderar 3000 steg får en riskminskning
på 12 %.

Volymen på den fysiska aktiviteten är viktig och med stegräkning är det
möjligt att monitorera den totala dagliga aktiviteten. Minimi målet 8000
steg per dag ger betydande hälsovinster och minst 12000 steg
är rådet för viktkontroll för unga vuxna. Denna studie visar på en 46 %
riskminskning av all-cause mortality vid en nivå på 10000 steg per dag.

 

2015-12-08

Nyhetsbrev oktober

Årligen har vi användare av vår stegdagbok (tex fysioterapeuter och hälsocoacher) som utvärderar den.

Just nu tittar vi på om vi kan hitta ett bra system för att sända en utmaning till varandra genom att dela varandras träning och steg!

2015-11-01

Nyhetsbrev september

Syftet med studien var att hos medelålders personer i åldern 54-66 år med diabetes Typ II undersöka sambandet mellan nivån av fysisk aktivitet vid baseline och förändring i pulsvågshastighet över en fyraårsperiod.

Författarna analyserade 135 män och 53 kvinnor. Fysisk aktivitet mättes med stegräknare Yamax SW-200/ Keep Walking LS2000 under tre på varandra följande dagar och fysisk aktivitetsnivå vid baseline klassades i fyra grupper: < 5000 steg/dag, 5000-7499 steg/dag, 7500-9999 steg/dag och > 10000  steg/dag. Pulsvågshastighet mättes med applanations tonometri över hals- och lårartär vid baseline och efter fyra år.

Genomsnittligt antal steg per dag var 8022 + 3765.  Deltagarna med lägst nivå av fysisk aktivitet hade en mer uttalad ökning av hastighetsförändring jämfört med gruppen som hade högst fysisk aktivitet vid baseline. När förändring av pulsvågshastighet analyserades som en kontinuerlig variabel och justerades för kön, ålder, tid med diabetessjukdom och HbA1c, BMI, systoliskt blodtryck, pulsvågshastighet vid baseline, användande av beta blockerare, statin, arbetslöshet, rökning och diabetesmedicinering så var antal steg vid baseline signifikant associerat med mindre brant ökning av förändring i pulsvågs hastighet (p = 0,005). Varje 1000 extra steg vid baseline medförde en lägre ökning av förändring av pulsvågshastigheten motsvarande 0,013 m/s.

Slutsatsen är att en högre nivå av fysisk aktivitet (fler steg) var associerat med långsammare progression av arteriell stiffness sett över en fyraårs period hos medelålders diabetiker.

Jennersjö P, Ludvigsson J, Länne T, Nystrom FH, Östgren CJ. Pedometer-determined physical activity level and change in arterial stiffness in Type 2 diabetes over 4 years.  Diabet Med. 2015 Jul 30. doi: 10.1111/dme.12873. 

<b>KeepWalking kommenterar: Studien ger stöd för de förväntade steg per dag nivåer för diabetes typ II som är inbyggda i stegdagboken.se

2015-10-01

Nyhetsbrev augusti

                                                              

    

         
  
    
    Varje steg räknas
   

    För 20 år sedan förändrades bilden av hur vi bör vara fysiskt aktiva för att få hälsovinster. Tidigare fokus på prestationsutveckling och hård träning kompletterades med kunskapen om vardagsaktivitetens betydelse för     hälsa och ledde till en acceptens av fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården. Det har i Sverige lett till Fysisk aktivitet på recept, till Friskvårdsbidrag till anställda, en explosion i utveckling av diverse träningsmetoder. Men svenska folkets fysiska aktivitets nivå har inte ökat.
   
    Månadens nyhetsbrev från Keep Walking lyfter fram en artikel i US National Physical Activity Plan där Dr Ken Powell beskriver varför vuxna människor trots ytterligare två decenniers ökade kunskapsmängd om inte köper ”the best buy”. Läs hela artikeln här.
   

    Förutom kulturella aspekter där hälso och sjukvården fortfarande satsar endast en bråkdel av resurserna på förebyggande insatser och samhällsutvecklingen som bygger bort fysisk aktivitet ur människors liv så menar Powell att vi fått folk att tro att endast om en viss intensitetströskel uppnås (läs 150 min minst måttlig aktivitetsnivå) så får vi hälsovinster. Resultatet av detta är att de som behöver fysisk aktivitet mest – de minst aktiva - tror att de måste ta i mer än de gjort på många år och detta måste de göra i 150 minuter i veckan innan de kan få hälsovinster överhuvudtaget. Och om denna omöjliga uppgift ändå utförs så kommer vinsterna efter 20-30 år.
   
    Verksamma inom friskvård och hälso- och sjukvården har en utmaning i att förklara att ”mer är bättre än lite” och ”lite är bättre än ingenting”. Viktigt är också att kommunicera att man känner sig bättre, sover bättre och får mer energi redan omedelbart efter en fysisk aktivitet och att det psykiska mående påverkas positivt.
    
    Från dag 1 har Keep Walkings evidensbaserade koncept varit att varje steg räknas och det enklaste och mest effektiva för en inaktiv person att varaktigt öka sin fysiska aktivitetsnivå har visats vara att med     stegräkning öka sin vardagsaktivitet.   
2015-09-03

Nyhetsbrev juli


Vart tredje år samlas världens ledande forskare inom fysisk aktivitet. I år hölls ICAMPAM konferensen i Limeric på Irland. Vi bad Docent Anders Raustorp Göteborgs Universitet rapportera från konferensen.

Först är det intressant att konstatera att steg blivit ett vedertaget sätt att mäta fysisk aktivitet. Idag även med aktivitetsarmband och smartphones. Inom området Stegräknare råder idag consensus om standarad pedometer där Yamax SW200 dvs. Keep Walking LS2000 gäller som kriterie stegräknare.

Mer kontroversiell är situationen för sk. Accelerometrar där utvecklingen skapar frågetecken kring hur man egentligen mäter (och har mätt) intensitet. Olika mätperioder (epochs), brytpunkter (cut-points) placering (höft eller som armband) och den snabba produktutvecklingen skapar problem vid jämförande och longitudinella studier.

Smartphones blir alltmer avancerade. Här är problemet bärtiden. Vi har inte alltid vår smartphone på kroppen och missar på så sätt mycket vardagsaktivitet ffa. i hemmet.
Aktivitetsarmband (consumer devices) är lovande instrument för aktivitetsmätning. Dock är de ännu för opålitliga i renodlade forskningssammanhang. Detta då den sk intra reliabiliteten är för varierande enligt nestorn i aktivitetsmätning Patty Freedson University of Massachusetts avslutar Anders.

Då steg är resultatet man söker och arbetar med så är KeepWalkings evidensbaserade stegdagbok användbar. Detta oavsett om du har en stegräknare ett aktivitetsarmband eller en smartphone.
Läs om Stegdagboken på www.stegdagboken.se

Kom igång i sommar!

2015-09-03

Kom igång

Se våra skol och företagspaket. Starkt nedsatta under våren.

2015-04-14

Tänk steg!

Aktivitetsarmband eller stegräknare

Tänk steg!

Med en enda blick ser du

alla dina steg + pass i Kondition, Styrka, Rörlighet och Aktivitet

Längdskidor 60 min 28000 steg, Frisim 30 min 10000 steg

Använd www.stegdagboken.se för att omvandla din träning till steg!

 

Forskningen visar Stegens betydelse

Att arbeta med stegräkning är det effektivaste sättet

att få en mindre aktiv person att varaktigt öka sin fysiska aktivitet.

 

Heath GW, Parra DC, Samiento OL, Andersen LB, Owen N, Goenka S, Montes F, Brownson RC . Evidence-based intervention in physical activity: lessons from around the world. Lancet 2012;380(9838): 272-81.

 

 

Aktuell forskning med Yamax/Keep Walking stegräknare

 

Individanpassad behandling med fysisk aktivitet för icke-läkemedelsbehandlade typ 2-diabetiker i Vietnam. Karolinska Institutet

 

Dohrn IM, Hagströmer M, Hellenius ML, Ståhle A. Gait Speed, Quality of Life, and Sedentary Time are Associated With Steps Per Day in Community-Dwelling Older Adults With Osteoporosis. (2015) J Aging Phys Act   Karolinska Institutet

Jennersjö P1, Ludvigsson J, Länne T, Nystrom FH, Ernerudh J, Östgren CJ. Pedometer-determined physical activity is linked to low systemic inflammation and low arterial stiffness in Type 2 diabetes. (2012) Diabet Med   Linköpings Universitet

Bäck M1, Cider A, Gillström J, Herlitz J. Physical activity in relation to cardiac risk markers in secondary prevention of coronary artery disease. (2013) Int J Cardio Göteborgs Universitet

2015-04-14

Bättre livskvalitet med fysisk aktivitet

Forskarna undersökte fysisk aktivitet (steg/dag) och dess betydelse för så kallad life satisfaction hos personer med sena effekter av polio. Genomsnittligt antal steg/dag för personer med polio var 6212 med stora, inbördes variationer och huvudsakligen i samband med hushållsarbete. Antal steg/dag hade ett positivt och signifikant samband med så kallad life satisfaction.

 

Physical activity in persons with late effects of polio: A descriptive study.
Winberg C, Flambjer DB, Carlsson G, Rimmer J, Lexell J.
Disabil Health J 2014; 7:302-8

2015-01-13

Fysisk aktivitet mildrar funktionsnedsättning

På 1788 deltagare undersöktes sambandet mellan steg/dag vid baslinjemätning med funktionsnedsättning vid 2 års uppföljning. Varje ytterligare 1000 steg/dag minskade risken att utveckla funktionsnedsättning med 16 till 18 %. Sammanfattningsvis bedömdes 6000 steg/dag preliminärt som en nivå som kan skydda mot utveckling av funktionsnedsättning hos individer med eller som är i riskzonen för knäartros.

 

Daily walking and the risk of incident functional limitation in knee osteoartritis: an observational study

White DK, Tudor-Locke C, Zhang Y, Fielding R, LaValley M, Felson DT, Gross KD, Nevitt MC, Lewis CE, Torner J, Neogi T.

Arthritis Care Res 2014; 66:1328-36

2014-11-14

Stegräkning motiverar i Nya Zealand

Allmänläkare i Nya Zealand hat tillfrågats om sin syn på stegräkning för patienter.
Ett antal teman framkom. Stegräknare ses som ett motiverande verktyg. Stegräknare ses också som ett självstyrande verktyg där individer kan sätta mål och nå dessa. Läkare som regelbundet själva använder stegräknare ser fördelen i att direkt kunna visa patienten hur mätaren fungerar. Sammanfattningsvis såg läkarna stegräknaren som ett hjälpfullt verktyg – ett verktyg som kan motivera patienten till ökad fysisk aktivitet och som hjälper patienten att bli medveten om sin fysiska aktivitetsnivå.

General Practioners views on the role of pedometers in health promotion.
Patel A, Kolt GS, Schofield GM, Keogh JW.
J Prime Care Health 2014; 6:152-6

2014-10-08

Fysioterapeuter/sjukgymnaster testar

Fysioterapeuter, det nya namnet för sjukgymnaster, har inom ramen för universitetsstudier testat Stegdagboken.se

Genomgående är omdömet mycket gott.

Användarvänlighet och gedigen vetenskaplig grund lyfts fram av fysioterapeuterna.

Ett utmärkt hjälpmedel vid ordination av fyisk aktivitet på recept.

2014-01-07

Lancet skriver om evidens

Stegräkning i Lancet

I en serie artiklar i den välrenommerade vetenskapliga tidsskriften Lancet 2012 belyses de positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet. En av artiklarna ”Evidence based intervention in physical activity: lessons around the world ” granskar strategier för att få människor att öka sin fysiska aktivitet. Arbete med evidens baserad stegräkning har här visat sig ha bäst effekt.

Heath GW, Parra DC, Sarmiento OL, Owen N, Goenka S, Montes F, Brownson RG. ”Evidence based intervention in physical activity: lessons around the world ” Lancet 2012: 380 (938) 272-81

2013-01-04

Omvandla dina aktivitet till steg

I våra webbtjänster hittar du 150 olika aktiviteter som du kan omvandla till steg. Dessa är kategoriserade utifrån intensitet i vardagsaktivitet-styrka-flexibilitet-kondition.
Du kan lätt lägga upp ett mål för din träning och se hur du når det.
På sidorna får du tips om hur du kan komma igång i din träning.

2012-11-04

Diabets forskning

Evidensbaserad stegräkning - Ny forskning

Grad av fysisk aktivitet mätt med stegräknare (Yamax SW /Keep Walking LS 2000) hade samband med inte bara mindre bukfetma men också med minskade inflammations markörer liksom lägre arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes.

Forskare vid Linköpings Universitet har undersökt effekter av ökad fysisk aktivitet på metabola markörer hos personer med typ II diabetes.


Syfte. Att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet mätt med stegräknare och mätning av fetma, inflammationsmarkörer och arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes.
Metod. 224 personer (103 kvinnor) i åldern 54-66 bar stegräknaren Yamax SW/Keep Walking LS 2000 i tre på varandra följande dagar. Beroende på nivå av fysisk aktivitet klassades de i fyra grupper; <5000 steg/dag, 5000-7499 steg/dag, 7500-9999 steg/dag och > 10000 steg/dag. Lipidnivåer, HbA1c, inflammationsmarkörer C-reaktivt protein och interleukin-6 mättes liksom blodtryck och pulsvågshastighet och vikt och längd.
Resultat. I genomsnitt togs 7683 steg/dag. Personer med högre antal steg/dag hade lägre BMI (28.8 vs. 31.5 kg/m2, P < 0.001), midjeomfång (101.7 vs. 108.0 cm, P < 0.001), lägre nivåer av C-reaktivt protein (1.6 vs. 2.6 mg/l, P = 0.007), lägre nivåer av interleukin-6 (1.9 vs. 3.8 pg ml, P < 0.001) och lägre pulsvågshastighet (10.2 vs. 11.0 m/s, P = 0.009) jämfört med mindre fysiskt aktiva personer.
Sammanfattning. Grad av fysisk aktivitet mätt med stegräknare (Yamax SW /Keep Walking LS2000) hade samband med inte bara mindre bukfetma men också med minskade inflammations markörer liksom lägre arteriell styvhet hos personer med typ II diabetes.

P. Jennersjö, J. Ludvigsson, T. Länne, F. H. Nystrom, J. Ernerudh och C. J. Östgren. Pedometer-determined physical activity is linked to low systemic inflammation and low arterial stiffness in Type 2 diabetes. Diabet Med 2012. doi: 10.1111/j.1464-5491.2012.03621.x

2012-06-19

Träning på recept används för lite

Sedan 2007 har det skett en tredubbling av förskrivning av fysisk aktivitet på recept. Det är trots allt otllräckligt, tycker Statens folkhälsoinstitut som gett ut den första läroboken i ämnet. Under 2010 skrevs 49 000 recept ut, att jämföras med knappt en miljon svenskar som rör sig så lite att de tillhör en riskgrupp för ohälsa.
-Det är ett stort folkhälsoproblem att ungefär halva befolkningen rör sig för lite. Det innebär stora kostander för både individer och samhället, säger Sarah Wamala, generaldirektör på Statens folkhälsoinstitut, i ett pressmeddelande.

Notis i FriaTidningen 25 februari

2012-03-07

Cykeln till jobbet - bra för hälsan

Att gå eller cykla till jobbet kan räcka för att uppnå goda hälsoeffekter. Detta visar en doktorsavhandling om aktiv pendling i Stockholmsområdet, gjord av idrottsforkskaren Erik Stigell vid Örebro Universitet. Världshälsoorganisationen WHO rekomenderar minst 150 minuters måttlig aktivitet per vecka, vilket de flesta som går eller cyklar till jobbet når upp till utan någon extra träning.
- Fysiskt aktiv arbetspendling är en motionsform som passar de stora grupper som skyr mer organiserade och intensiva sporter. Det är biligt, blir lätt en vana och är dessutom bra för miljön, säger Erik Stigell.

Notis i FriaTidningen 25 februari

2012-03-07

NY PRODUKT i februari PowerWalker- inga inställningar!

I mitten av februari kommer vi att sälja en ny produkt från Yamax. En Power Walker som inte behöver ställas in och som bärs i fickan.
Den har 3D sensor, 7 dagars minne, klocka och stegräkning.

2012-01-19

Ring in din beställning eller fråga om råd!

Välkommen att ringa!
Vi kan stegräknare!
Många vill ha någon att tala med när det gäller stegräknare. Vilken ska jag välja, hur ska den sitta, vad är rekommedationerna m.m
Vi svara gärna! Tel 070-4032191

2011-12-07

Test av gratis app

Test av gratis app
Som ni vet så är vi ett forskningsbaserat hälsoföretag som tar del av forskning kring stegräkning. Här kommer en artikel som kan vara intressant.

Validitetstest av gratis app i iphone.

Bakgrund: Studien undersökte validiteten hos ipedometer applicationen i iphone som anses kunna mäta fysisk aktivitet.
Metod: 20 studenter bar en iphone (ficka) (höft) (arm) och en stegräknare (SW) samtidigt som de gick på löpband i fyra olika hastigheter 54,67,94 107 m/min. En forskare räknade för hand (TC) (tally count).
Resultat: Correlationer som innefattade iphone var i endast ett fall och en hastighet arm 54 m/min positivt correlerad.
Sammanfattning: Iphone applikationen var inte tillförlitlig för att räkna steg och visade significant lägre steg än stegräknaren (SW) och handräknade steg (TC). Den gratis iphone pedometer applicationen är inget valitt instrument för att mäta fysisk aktivitet.

R. Bergman et al. 2011 J Phys Act Health (in press)

2011-12-07

Hur många steg är tillräckligt? För Vuxna Nya Globala steg per dag rekommendationer

Grattis alla ni som väljer att använda världens bästa stegräknare!

På vår hemsida under "KeepWalking&Forskning" har vi lagt in en artikel under Akturell forskning. Där hittar du hur många steg per dag en frisk person bör gå per dag.
Över 80% av studierna av objektiv mätning i artikeln är utförda på Yamax SW 200/LS2000.
Keepwalking är det företag som säljer dessa stegräknare.
I Europa kallas modellen LS2000/LS7000. Inne i mätaren ser ni SW märkningen.

FYSS sid 95 beskriver de kriterier Yamax stegräknare har.

2011-08-16

Träningsblogg Tävling

Malins tränsingsblogg har tipsat sina användare om våra stegräknare.

Lär med på hennes länk om hur hon tränar och inspirerar andra.

http://maliniform.shapemeup.se/2011/01/28/vinn-stegraknaren-ls2000/

2011-02-11

Kom I gång på nyåret !

Vi håööer just nu på att leverera till företag och privatpersoner som fastnat för vår kostandsfria Stegdagboken.se
Här kan du gå gång efter gång utan att det kostar dig något extra.

Vill du veta mer läs på vår hemsida eller ring oss.
Välkommen!

2011-01-11

Ny forskning: Metabola syndromet

Går du 6000 steg per dag istället för 4000 steg per dag minskar risken för metabola syndromet med 10 %.

Accelerometer determined Steps per day and Metabolic Syndrome
S et al Am J Prev Med 2010 ; 38: 574-582


Bakgrund:
Metabola syndromet är ett tillstånd som innefattar 4 individuella riskfaktorer; höga nivåer av LDL-kolesterol, låga värden av HDL kolesterol, förhöjt blodtryck, övervikt/fetma samt förhöjt fasteglukos. Genom en statistisk procedur kan accelerometer steg jämföras med Yamax steg.
Metod:
På 1446 individer varav en tredjedel hade metabola syndromet jämfördes steg per dag nivåer.
Logistisk regression utfördes för att beräkna oddset (risken) att lida av metabola syndromet vid olika nivåer av steg per dag.
Resultat:
För varje 1000 steg per dag minskar risken att lida av metabola syndromet med 10%. Vuxna som upprätthåller en fysisk aktiv livsstil genom fler steg per dag har lägre förekomst av metabola syndromet och dess individuella riskfaktorer.

2010-09-03

Ny SBU rapport om smärta och aktivitetsdagbok

"I Svd den 28/4 under rubriken -Träning bäst mot smärta- står det att läsa, att man i en ny SBU rapport kommit fram till vikten av att bl.a använda en aktivitesdagbok tillsammans med ordination av fysisk aktivitet. Detta ger en högre varaktig förbättring jämfört med om man bara ordinera fysisk aktivitet".

Titta vidare på vår stegdagbok på nätet, KeepWalking Medical som just erbjuder det rapporten talar om. Här dokmenteras patientens steg och du som sjukgymnast, sköterska o.dyl har kontakt med din patient och kan följa dess steg.

Kontakta oss om du vill veta mer!
070-403 1 91

2010-04-28

Stor företag rekommenderar våra tjänster

Just nu har vi flera stora företag som upptäckt ekonomin med att köpa kvalitetsstegräknare hos oss och få gratis tillgång till webbtjänsterna; Stegdagboken och Utmaningen. Helt utan tidsbestämning.
Så för ett engångspris på ca 200 kr inkl. moms (beroende på hur många ni är) så har du en friskvårdssatsning som fritt följer med våra uppdateringar av statistik och erbjudanden.
Många företag och hälsocentra har redan hunnit att köra flera tävlingar och viktgrupper.

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att använda våra stegräknare och tjänster.
Välkommen att kontakta oss med frågor.

2010-01-22

Helhetskoncept för att komma igång!

Vi erbjuder ett helhetskoncept där du lätt kommer igång med vardagsmotion eller en större dos av träning.
I vår stegdagbok lägger du in dina steg, hittar omvandlingstabeller, möjlighet till att gå turer vart du vill i världen med Google Maps (lanceras den 7 januari) samt hittar statiskík utifrån veckodagar och månader (lanceras i slutet av januari).
Vid köp av stegräknare ingår allt detta helt kostnadsfritt och utan tidsbegränsning. Vilket gör att du kan lägga upp motion och träning på lång sikt.
Välkommen att kontakta oss för frågor!

2010-01-05

Kvalitet + Kunskap= Rekord försäljning under året till hälso och sjukvård!

Den stegräknare på marknaden som enligt experter håller måttet när det gäller att kunna ge tillförlitliga rekomendationer i steg per dag inom häslo och sjukvård är Yamax.
Vår kombination av personlig service, hårdvara (stegräknare) samt mjukbara (stegdagboken.se)
Flera universitetsjukhus samt hälsoprojekt bedriver forskning med våra stegräknare.
Ring oss gärna för att höra mer!

2009-12-16

Stark kritik av stegräknare med låg kvalitet (silva) Br J Sports Med

Abstract som publicerats på Pub Med
British Journal of Sports Medicine online maj 2009-06-08

"Evaluation of a commercially available pedometer used to promote physical activity as part of a national programme".
Clemes SA, O´Connell S, Rogan LM, Griffiths PL

Studien jämförde precisionen på Silva stegräknare som använts i Step O Meter programmet i England.

I laboratoriemiljö jämgördes steg på Silva stegräknare med de verkliga stegen (räknade för hand).
I en free living miljö bar försökspersonerna en stegräknare av typen NL 1000 (som visat sig klara Yamax kriterier) och en Silva samt en accelerometer av typen Actigraph under en dag.
Steg som registrerades av Silva och NL1000 jämfördes med Actigraph. Felprocenten jämfördes hos normalvikltiga, överviltiga och hos obesa.
Felprocent hos NL Yamax var 9% och hos Silva 36.3%. Signifikant skillnad i felprocent på Silva befanns förekomma i alla BMI grupper; normalviktiga 21% överviktiga 40% och fetma 59,2%.
Sammanfattning: Silva stegräknare är oacceptabelt inkorrekta för att främja fysisk aktivitet speciellt hos överviktiga och obesa. Stegräknare är ett utmärkt hjälpmedel men användandet av inexakta, icke validerade stegräknare rekommenderas inte eftersom detta riskerar att leda till frustration hos användarna, låg följsamhet till interventionen, ge motsatt effekt och avog inställning till stegräknare som metod och därmed påverkar kommande hälsosatsningar.

OBJECTIVE: To assess the accuracy of a pedometer (manufactured by Silva) currently being used as part of a national programme to promote physical activity in the UK. METHODS: Laboratory study: 68 participants (age 19.2+/-2.7 years, BMI 22.5+/-3.3 kg/m(2)) wore 2 Silva pedometers (over the right and left hips) whilst walking on a motorised treadmill at 2, 2.5, 3, 3.5 and 4mph. Pedometer step counts were compared with actual steps counted. Free-living study: 134 participants (age 36.4+/-18.1 years, BMI 26.3+/-5.1 kg/m(2)) wore one Silva pedometer, one New-Lifestyles NL-1000 pedometer and an ActiGraph GT1M accelerometer (the criterion) during waking hours for one day. Step counts registered by the Silva and NL-1000 pedometers were compared to ActiGraph step counts. Percent error of the pedometers were compared across normal-weight (n=58), overweight (n=45) and obese (n=31) participants. RESULTS: Laboratory study: Across the speeds tested percent error in steps ranged from 6.7 (4mph) - 46.9% (2mph). Free-living study: Overall percent errors of the Silva and NL-1000 pedometers relative to the criterion were 36.3% and 9% respectively. Significant differences in percent error of the Silva pedometer were observed across BMI groups (normal-weight 21%, overweight 40.2%, obese 59.2%, P<0.001).
CONCLUSION: The findings suggest the Silva pedometer is unacceptably inaccurate for activity promotion purposes particularly in overweight and obese adults. Pedometers are an excellent tool for activity promotion however the use of inexpensive, untested pedometers is not recommended as they will lead to user frustration, low intervention compliance, and adverse reaction to the instrument, potentially impacting future public health campaigns.

2009-09-06

Stegrekommendationer för olika sjukdomstillstånd

Hur många steg per dag kan man förvänta sig i grupper som lever med handikapp eller sjukdom av olika diagnoser?

Expected values for steps/day in special populations.
Tudor-Locke, Washington, Hart. Preventive Medicine 2009: 49; 3-11.

Tidigare har publicerats förväntade steg per dag för olika grupper av friska individer.
Nu kompletteras detta med en uppdatering av förväntade Yamaxsteg per dag i olika grupper med handikapp eller sjukdomstillstånd.
De finns snart i vår stegdagbok.se där du lägger in dina mål.

Förväntat antal steg utgör genomsnitts steg per dag som den aktuella patientgruppen tagit.
Både män och kvinnor har deltagit i studierna. Med några undantag är studierna utförda med Yamax SW 200/ 700 dvs i Skandinavien Keep Walking modell LS2000/ LS700

VIKTIGT..Dessa värden ska inte ses som direkta rekommendationer utan utgör underlag för målsättning, screening och kan användas vid bedömning och uppläggning av interventionsprogram.
Läs mer om dessa sjukdomar på www.fyss.se

2009-08-26

Ny livsstil den bästa blodtrycksmedicinen

Två av världens allra största undersökningar ger nu de bästa bevisen hittills på att en hälsosam livsstil verkligen lönar sig och skyddar mot sjukdomar. Forskarna pekar ut de viktigaste insatserna som kan rädda liv.
Läs mer på: svd.se

Forskare rekommenderar att man som kund frågar efter vetenskapligt testade stegräknare. Vanliga kundtester är inte nog. Flera av de mest vanliga märkena visar över 30% fel.

2009-07-28

Karolinska Institutets stegutmaning använder Yamax SW200/i.e. LS2000

I sin stegutmaning använder Karolinska Institutets Friskvård Golden standard mätaren Yamax SW200/ känd som LS2000 i Skandinavien.
Stegutmaningen som pågår under våren och sommaren är dels en traditionell fysisk aktivitetskampanj men också ett forskningsprojekt mellan KI och Arizona State University.

2009-04-29

PowerWalking - så funkar det!

Våra kunder har verkligen upptäckt PowerWalking i vår!
PowerWalking betyder raska promenader med helst mer än 110 steg i minuten. Den raska promenaden ger dig väldigt goda hälsovinsteroch skydd mot hjärt- kärljukdomar. Men det är också mycket effektiv för energiförbrukningen.
Så här fungerar det. En vanlig promenad i normal gånghastighet förbrukar tre gånger energiomsättningen i vila, 3 MET. En rask promenad kan ge 5-7 gånger energiomsättningen i vila, 5-7 MET.
PW610 registrerar alla steg men registrerar också dina powersteg separat! Du kan dessutom se hur många mnuter du gått PowerWalking. Forskarna rekomenderar, för friska vuxna, att man samlar ihop minst en halvtimme av dessa steg per dag.

Källa: Tudor-Locke C, Sisson B, Collova T, Lee s, Swan P. Can J Appl Physiol 2005; 30: 666-676.

2009-04-13

NY REVIEW: 90 % av forskning görs med Yamax/Keep Walking

En ny amerikansk vetenskaplig artikel gör en genomgång av forskningsläget. Syftet är att ge en vägledning då man väljer stegräknare / accelerometer för att mäta barns fysiska aktivitet. 30 av 34 inkluderade artiklar är utförda av Yamax/ KeepWalking LS 2000/7000. För vuxna är redan tidigare Yamax forskarnas första val.

Vill man veta något om intensiteten i rörelsen används sk piezoelektriska stegräknare ("flytande"kristaller). Av de stegräknare som kan mäta intensiteten i rörelsen lyfter man fram Yamax PowerWalker (dvs Keep Walking PW600)

Objective monitoring of physical activity in children: considerations for instrument selection
McClain JJ, Tudor Locke C. J of Science in Medecine and Sports
online 2 dec 2008

2008-12-18

Kalmar FF använder PW 610

Kalmar FF är idag ett av Sveriges bästa fotbollslag
en av spelarna som gjort en mycket stark säsong är mittfältaren Lasse Johansson.
Lasse använder Power Walkern i sin egen träning.

Lasse: Trots ett hårt matchprogram finns perioder under säsongen då vi tränar på egen hand försäsong EM uppehåll. Då använder jag PW 610 för att styra intensiteten i träningen.
Fotboll är ju ett komplext spel med rörelse i all riktningar.
Jag lägger PWn i Ipodfickan i träningsbyxan
Genom att ställa steglängden på 1 meter på PWn så får jag ut intensiteten i steg/minut.
Det ger mig ett grovt mått på hur hårt jag kört.

2008-10-30

Keep Walking Medical lanserar Evidensbaserad stegräkning®

Keep Walking Medical lanserar under hösten Evidensbaserad stegräkning vilket innebär att såväl ”hårdvaran” stegräknaren som ”mjukvaran” steg per dag rekommendationer, stegringsschema för successiv ökning av fysisk aktivitet, råd för målsättning samt referensdata måste verifieras med forskningsreferenser. Detta gäller givetvis även vid arbete med stegräknare vid olika sjukdomstillstånd.
Stegdagboken.se bygger på Evidensbaserad stegräkning®
Du kan lyssna på föredrag om Evidensbaserad stegräkning® på Läkarstämman, Dagens Medcin e-Hälsodag och Allt om Hälsan Älvsjö

2008-10-24

NY AVHANDLING Fysisk aktivitet på recept+LS2000 ökar aktiviteten 2-3 ggr

Fysisk aktivitet på recept kombinerat med Yamax/KeepWalking LS2000 ökar den fysiska aktivitetsnivån 2-3 ggr i en 6 månaders uppföljningsstudie. Lena Kallings, Karolinska Institutet, försvarade den 5 sept sin avhandling. I två av avhandlingens artiklar har stegräknaren Yamax/KeepWalking LS2000 använts då den (återigen) har visat sig vara mest tillförlitlig på marknaden.

Ur metoddelen i avhandlingen "Yamax pedometers were chosen as it has been shown to be the most accurate in brand -to-brand comparisons".

Kallings L Thesis Karolinska Institutet 2008
Physical activity on prescription : Studies on physical activity level, adherence and cardiovascular risk factors

2008-09-06

NY FORSKNING Ta bensträckare regelbundet!

"2nd International Congress of Physical Activity and Public Health

I Amsterdam samlades i april forskare från hela världen för att belysa forskningsfronten inom fysisk aktivitet och hälsa.
I den stegräknarforskning som presenterades på kongressen dominerar Yamax/ Keep Walking helt.

Kongressens stora nyhet var att även om du är ganska inaktiv kan du få avsevärda hälsovinster av att minimera ditt sittande.
När det gäller den tid vi sitter bör man vara " a breaker-not a prolonger"! Genom att undvika långvarigt sittande och att ta bensträckare regelbundet påverkas även en i övrigt fysiskt inaktiv persons blodfettsbild positivt.
Yamax/KeepWalking stegräknare, som räknar alla steg, passar som hand i handske för att mäta dessa avbrott. Så inte heller i detta sammanhang fungerar en stegräknare med filterfunktion som räknar först efter sex-sju steg.
Se vidare under rubriken forskningsreferenser.

2008-05-26

Nya FYSS 2008 rekommenderar Yamax/KeepWalking stegräknare

Nya FYSS 2008 -publicerad i april -innehåller ca 40 sjukdomstillstånd där fysisk aktivitet kan verka förebyggande eller som ett led i behandling.
När man arbetar med stegräknare för att öka fysisk aktivitet så är tillförlitligheten fundamental.
I kapitlet om hur man mäter och bedomer fysisk aktivitet skriver M.Hagströmer och P Hassmen (s 95 ) om kriterierna för en tillförlitlig stegräknare. Dessa är identiska med "golden standard"- stegräknaren Yamax/KeepWalking LS 2000/LS7000k.

Läs mer på www.fyss.se

2008-04-27

NYA STEGREKOMMENDATIONER !

NYA STEGREKOMMENDATIONER SATTA MED LS2000!
Genom ett samarbete har 14 forskare från USA, Australien, Canada, Frankrike samt Sverige etablerat preliminära riktlinjer för hur många steg per dag man bör samla ihop för viktkontroll.

– Vi har tagit fram rekommendationer i olika åldersgrupper men har starkare material på kvinnosidan, säger Anders Raustorp Högskolan i Kalmar, som är en av initiativtagarna till studien och ansvarig för den svenska delen. För kvinnor upp till 50 år och för männen räcker inte 10 000 steg för viktkontroll.
Forskarna har använt samma stegräknare, Yamax/KeepWalking LS2000, och identisk metod i de olika länderna för mätning av Body Mass Index (BMI). 3127 friska vuxna individer, 18-94 år med en snittålder på 47 år, varav 976 män, har deltagit i studien. Tidigare har gruppen publicerat rekommendationer för barn 6-12 år där flickor bör samla ihop 12000 och pojkar 15000 ”Yamaxsteg” per dag.

Anders Raustorp har gjort en pionjärinsats då det gällt att introducera stegräknaren i svensk forskning och svenskt folkhälsoarbete. En uppmärksammad studie tidigare i höst visade att om man sätter mål och använder dagbok för successiv stegring så ökar man sin fysiska aktivitet med 27 % under en
fyra månaders period jämfört med kontrollgrupperna. Att sätta mål är alltså nyckeln till framgång.

Målen baseras på rekommendationer framtagna med högkvalitativa stegräknare. Anders Raustorp betonar vikten av att använda validitetstestade stegräknare utan filterfunktion. Viktigt att komma ihåg är att mer forskning behövs för att preliminära rekommendationer ska anses vara definitiva.

Resultat – Steg per dag-rekommendationer för viktkontroll*

Ålder Kvinnor
18-40 12 000 steg per dag
40-50 11 000
50-60 10 000
60- 8 000

Ålder Män
18-50 12 000
50- 11 000
Baserat på Yamax/KeepWalking LS2000
Högskolan i Kalmar
391 82 Kalmar
Karin Ekebjär, Informatör
tel: 0480-44 60 30,
mobil: 0709-229435
karin.ekebjar@hik.se
www.hik.se
Kalmar 2008-01-07

*Tabellen visar de nya steg per dag-rekommendationerna för viktkontroll enligt:
BMI – referenced cut-points for pedometer – determined steps/day in adults. Tudor-Locke, Bassett Jr, Rutherford, Ainsworth, Chan, Crocteau, Giles-Corti, Le Masurier, Moreau, Mrozek, Oppert, Raustorp, Strath, Thompson, Whitt-Glover, Wilde, Wojicik. Journal of Physical Activity and
Health 2008 (5) Suppl 1. S126-S139.

2008-01-10

NY FORSKNING visar: LS2000 + sätta mål + föra dagbok ökar fysisk aktivitet

En meta-analys av 24 studier (8 RCT) visar, att använda stegräknare plus att sätta realistiska mål samt att skriva dagbok (diary) ökar den fysiska aktiviteten med 26,9 % över en 18 veckors period. 2767 individer ingick i studierna, 85 % kvinnor.
Förutom ökad fysisk aktivitet sänktes bmi (0.38) och systoliskt blodtryck (3.8 mmHg )signifikant. I majoriteten av studierna används Yamax SW200/700 dvs Keepwalking LS2000/7000.

Köp LS2000 + Stegräknarboken för att sätta realistiska mål och föra dagbok

Bravata et al. Journal of American Medidcal Association
2007; 298: 2296-2304

2007-12-02

Expressen 18 och DN 21 november lovprisar LS2000!

Den stegräknare som används i den forskning som nämns i artiklarna om hälsa och stegräkning i dessa tidningar är Yamax/KeepWalking LS2000.
Det är viktigt att välja en stegräknare utan filterfunktion och som är av bra kvalitet.

2007-11-21

NYHET! Stegräknarboken ger nya rekommendationer och referensdata

Efter mer än 10 000 sålda exemplar kommer nu en ny och uppdaterad upplaga av Stegräknarboken. Nya rekommendationer och referensdata ingår, liksom en personlig aktivitetsdagbok.
Undrar du hur många steg du bör gå för hälsovinster? Läs om aktuella rekommendationer i kap. 7 och 10.

2007-11-05

PW610 en Accelerometer som registrerar 3D!

Hur många minuter minst måttligt aktiv idag?
26 minuter!
PW 610 ger dig svaret.

Forskarna rekomenderar att vi ska vara fysiskt aktiva med minst måttlig intensitet (rask promenad) 30 minuter varje dag. Se vår forskningssida.
PW610 registrerar den tid du gått mer än 110 steg per minut, (rask promenad/power walking). Enkelt kan du se om du nått rekomendationen.

PW 610 till ett starkt reducerat pris!
Ord.pris 750 kr
NU 610 kr

Se accelerometern PW 610

2007-10-01

Kunder som prövat flera stegräknare säger ÄNTLIGEN !

ÄNTLIGEN en stegräknare att lita på.
"Jag har köpt 4 stegräknare och ingen har fungerat. En gick sönder direkt, en annan nollställs när jag böjer mig ner, en tredje visar helt fel. Ni finns med support och det är inga problem, jag märker att det änligen fungerar!"
Vi har många nöjda kunder som återkommer och som gärna rekommenderar oss.

2007-10-01

Stegränare för HUND

Hur mycket rör sig din hund? Yamasa-tokei har tagit fram en hundpedometer som kan ge en indikation på hundens aktivitet.
På startsidan under övrigt kan du läsa mer.
Många veterinärer väljer att använda denna stegräknare vid rehabilitering. 

2007-09-29

Stegräknare av låg kvalitet håller inte måttet

Evaluation of quality of commercial pedometers
Tudor-Locke C, Sisson B, Lee SM, Craig CL, Plotnikoff RC, Bauman A. Evaluation of quality of commercial pedometers. Can J public Health 2006; 97 Suppl 1:S10-5, S10-6
Tudor-Locke C, Sisson B, Lee SM, Craig CL, Plotnikoff RC, Bauman A

Den här studien jämförde kvaliten på en vanlig lågpris-stegräknare spridd av Kellog (tillverkad i Kina i likhet med de flesta på den svenska marknaden) med en Yamax SW-200 = KeepWalkings LS 2000 tillverkad i Japan enligt JIS (Japanese Industrial Standards). 53 % av Kellog stegräknarna klarade ett 20 steg test jämfört med 100 % av KeepWalking-mätarna
Artikeln sammanfattar att lågprisstegräknare typ Kellog är oacceptabelt inexakta och föreslår följande kvalitetskriterier för stegräknare:

• Sensitivitetströskel (den kraft som behövs för att registrera steg) 0.35 Gs som i SW-200 dvs KeepWalkings LS 2000.
• Registrera + 1 steg på ett 20 stegs test (inom 5 % felmarginal)
• Registrera + 1 % steg felaktigt vid gång på löpband vid 80 m per minut
• Vara inom 10 % av vad kriterie mätaren Yamax SW-200 registrerar vid normal vardagsanvändning

2007-07-03

Ny avhandling prisar LS 2000/7000

En ny avhandling om fysisk aktivitet vid kraftig övervikt har kommit från Karolinska Institutet. Där ger LS 2000/7000 lika god information som en accelerometer.

I arbetet på övervikstenheten på Karolinska Institutet i Stockholm har man använt Keep Walking LS 7000 (dvs Yamax SW 700 ). I en doktorsavhandling visar Erik Hemmingsson att Yamax-stegräknaren ger tillräcklig information för att spåra skillnader i promenadbeteende (walking) i en interventionsstudie. I många avseenden var LS 7000 lika bra som den tjugo gånger dyrare CSA accelerometern.

Källa: Physical Activity in the severely obese. Studies on measurement and promotion
Författare: Erik Hemmingsson
Handledare: Maj Lis Hellenius, Stephan Rössner

2007-05-22

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare