DIBS kortbetalning

Nyheter RSS för Nyheter

GDPR

2018-06-06

Avhandling om sömn och promenad

Slutsats: En enkel fysisk aktivitets intervention baserad på stegräknare ökade effektivt steg/dag och förbättrade sömnkvaliteten hos tonåringar. Detta har viktiga implikationer för folkhälsa då denna kostnadseffektiva åtgärd lätt kan inkorporeras i skolans läroplan.
2017-09-15

Ny Forskningsrapport


Steg-per-dag-nivåer och dess koppling till dödlighet

Volymen på den fysiska aktiviteten är viktig och med stegräkning är
det möjligt att monitorera den totala dagliga aktiviteten. Minimi målet
8000 steg ger betydande hälsovinster och minst 12000 steg är rådet för
viktkontroll för unga vuxna. Denna studie visar på en 46 % riskminskning
av all-cause mortality vid en nivå på 10000 steg per dag.

Ny vetenskaplig artikel:
Objectively measured daily steps and subsequent long term All-cause mortality: The Tasped prospective study.
PLOS ONE DOI:10.1371/journal.pone.0141274 November 4

Dwyer T, Pezic A, Sun C, Cochrane J, Venn A, Srikanth V, Jones G, Shook R, Sui X, Ortaglia A, Blair S, Ponsonby A-L.

Den första studien som publicerat effekter av objektivt mätt fysisk
aktivitet på dödlighet av alla orsaker s.k. all cause mortality under en
tioårs uppföljnings period kom ut i november.

Studien är utförd på tre cohorter från 2000-2005 i Tasmanien Australien
med totalt 2576 vuxna (1350
kvinnor) med en genomsnittlig ålder på 58.8 år vid baseline. Steg per
dag (Yamax SW 200 och Omron) mättes vid baseline och på en subgrupp
utfördes en uppföljande steg per dag mätning 3,7 år senare (Yamax SW
200). 90% av deltagarna följdes till juni 2011 och orsak till dödsfall
som inträffade under mätperioden (n =219) hämtades från
registerutdrag.

Högre antal steg per dag var linjärt associerat med lägre all cause
mortality. Att öka steg per dag från stillasittande till 10000 steg per
dag var kopplat till en 46 % riskminskning för all-cause mortality vid
10 års uppföljning. De som ökade sina dagliga steg under dessa år hade
en betydande minskning i mortalitetsrisk oavsett baseline nivå på antal
dagliga steg.

Studien är den första som kvantifierar mortalitets minskning genom att
använda en objektiv mätning
av fysisk aktivitet i vardagsmiljö i en population utanför lab miljön.
Samma forskargrupp har tidigare visat att steg per dag nivån är omvänt
kopplad till såväl blodtryck som insulinresistens och fetma.

Vi bad Anders Raustorp , docent i sjukgymnastik Göteborgs Universitet och Linnéuniversitetet att kommentera:

En styrka med studien är att den tydligt visar det linjära sambandet
mellan steg per dag och mortalitet alltså på en tydlig dose-respons
effekt. En rejält inaktiv person
som uppnår mindre än 1000 steg per dag och som ändrar livsstil och når
10 000 steg per dag har en 46 % riskminskning, men den som är rejält
inaktiv med mindre är 1000 steg per dag och möter rådet 30 min minst
måttligt intensiv aktivitet dvs. adderar 3000 steg får en riskminskning
på 12 %.

Volymen på den fysiska aktiviteten är viktig och med stegräkning är det
möjligt att monitorera den totala dagliga aktiviteten. Minimi målet 8000
steg per dag ger betydande hälsovinster och minst 12000 steg
är rådet för viktkontroll för unga vuxna. Denna studie visar på en 46 %
riskminskning av all-cause mortality vid en nivå på 10000 steg per dag.

 

Yamax rekommenderas

yamax

Världsledande stegräknare